<% '========LOGIN RUTA======== If Request.QueryString("page") = "main" and Request.Form("user") = "" and Request.Form("password") = "" Then %>
användarnamn:
" style="font-family: Verdana, Helvetica; font-size: 7pt; color=#000000; background-color=#FFFFFF">

lösenord:

  
Hej!
Ser att du hittade länken, nu kommer nästa stora utmaning. Vad hade du för lösenord nu igen? =)
Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Lycka Till!

<% end if '=========Text Area LOGIN CONFIRM========= If Request.QueryString("page") = "main" and not Request.Form("user") = "" or not Request.Form("password") = "" Then user = Request.Form("user") password = Request.Form("password") If Left(user, 1) = "'" or Left(password, 1) = "'" Then Response.Redirect "login.asp?page=main" else 'DATABASKOPPLING %> <% 'if user or password LIKE "'or'" then %> <%' end if SQL ="SELECT * from users WHERE user='" & user & "' and password = '" & password & "'" rs.Open SQL, MinCon If not rs.EOF Then Session("user") = user Session("inloggad") = "majspankaka" Response.cookies("lindhestar_login") = user Response.Cookies("lindhestar_login").Expires = DateAdd("d", 200, date()) %> Hejsan och välkommen <% Response.Write rs("user") %>

Du har blivit inloggad och kan nu redigera sidan!

Glöm nu inte att logga ut sen!

<% Else %> Felaktigt användarnamn eller lösenord, testa igen!

Tips: Kolla om du skriver lösenordet med stora bokstäver.

Försök igen! <% end if end if End If 'minCon.close 'Set minCon = Nothing 'rs.close 'Set rs = Nothing '=========Log Ut========= If Request.QueryString("page") = "logga_ut" and Session("inloggad") = "majspankaka" then Session.abandon 'Response.Redirect "../default.asp" %> Du är utloggad!

Nu har du blivit utloggad, bra att du kom ihåg det!
Det är lätt att glömma! =)

<% end if %>